top of page

Regulamin zamówień online na stronie gawlickapro.com

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym gawlickapro.com, zwanym dalej "Sklepem".

1.2. Właścicielem Sklepu jest Gawlicka PRO Paulina Gawlicka, NIP: 8992617178.

1.3. Składając zamówienie w Sklepie, Klient akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§2. Składanie zamówień

2.1. Zamówienia można składać za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

2.2. Zamówienie jest składane po dodaniu produktu do koszyka i zatwierdzeniu zamówienia przez Klienta.

2.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

2.4. Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia oraz w przypadku zaistnienia problemów z realizacją zamówienia.

§3. Płatności

3.1. Sklep umożliwia dokonywanie płatności za zamówienia za pośrednictwem przelewów bankowych.

3.2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację na temat dostępnych form płatności.

§4. Usługi konsultingowe

4.1. Gawlickapro.com oferuje sprzedaż usług, które podlegają indywidualnym zasadom.

4.2. Klient może dokonać zakupu pojedynczej godziny konsultacji lub wybrać odpowiedni pakiet.

4.3. Termin ważności zakupionych konsultacji:
a) Konsultacje CV, profil na LinkedIn, pojedyncza godzina konsultacji biznesowych lub strategicznych - 3 miesiące od daty zakupu,

b) pakiet 3 sesji konsultingowych lub mentoringowych - 3 miesiące od daty zakupy,

c) pakiet 5 sesji konsultingowych lub mentoringowych - 3 miesiące od daty zakupy,

d) pakiet 10 sesji konsultingowych lub mentoringowych - 6 miesięcy od daty zakupy,

4.4. Pakiet sesji konsultingowych jest przeznaczony wyłącznie dla jednej osoby lub podmiotu gospodarczego.

4.5. W ramach pakietu sesji konsultingowych klient otrzymuje określoną liczbę godzin sesji konsultingowych.

4.6. Terminy sesji są ustalane indywidualnie po dokonanej rezerwacji. 

4.7. Ceny pakietu sesji konsultingowych są stałe i nie podlegają negocjacji.

4.8. Rozliczenie za pakiet sesji konsultingowych musi zostać dokonane w całości przed rozpoczęciem pierwszej sesji konsultingowej.

4.9. Po dokonaniu rezerwacji klient otrzyma fakturę proformę zawierająca wszystkie informacje niezbędne do dokonania rozliczenia.

4.10. Po dokonaniu płatności klient otrzyma potwierdzenie zakupu w postaci faktury VAT.

4.11. Pakiet sesji konsultingowych nie obejmuje dodatkowych usług, które nie zostały wyraźnie wymienione w opisie usługi.

§5. Zwroty i anulacje

5.1. Klient ma prawo do odstąpienia od anulacji zamówienia w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji, .

5.2. W przypadku niemożności udziału w już opłaconej sesji konsultingowej z powodu z przyczyn niezależnych od klienta, istnieje możliwość przełożenia sesji na inny dogodny termin, po uprzednim poinformowaniu konsultanta.

5.3. Przełożenia terminu już umówionych sesji należy dokonać na min. 48 godzin przed ustalonym terminem. W przeciwnym razie spotkanie przepada.

5.4. Prośby o przełożenie już zaplanowanej i opłaconej sesji należy kierować na adres mailowy: paulina@gawlicka.com lub w formie sms pod nr: +48 500 803 012. 

5.4. Wszelkie reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

§6. Ochrona danych osobowych i poufność informacji

6.1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.2. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz usunięcia.

6.3. Prośby o usunięcie danych należy kierować na adres paulina@gawlicka.com

6.4. Wszelkie informacje przekazane podczas sesji konsultingowych są poufne i nie mogą być ujawnione przez doradcę bez zgody klienta, ani przez klienta bez zgody doradcy.

§7. Postanowienia końcowe

7.1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Sklepu.

7.2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji zamówień będą rozstrzygane na drodze postępowania mediacyjnego lub sądowego, zgodnie z przepisami prawa.

7.3. Niniejszy regulamin oraz wszelkie umowy zawierane pomiędzy Klientem a Sklepem są zawierane w języku polskim i podlegają polskiemu prawu.

7.4. W przypadku naruszenia któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu, doradca ma prawo do przerwania sesji konsultingowej bez zwrotu pieniędzy.

7.5. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące funkcjonowania Sklepu oraz realizacji zamówień należy kierować na adres e-mail paulina@gawlicka.com.

7.6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Sklepu i obowiązuje do czasu jego zmiany lub odwołania.

bottom of page