top of page

mindsonar

Zajrzyj w głąb swojego umysłu.
mindsonar.jpeg
Sposób myślenia determinuje uczucia i działania

Uprawnienia

Jestem akredytowaną konsultantką MindSonar®, nr certyfikatu: MPA-PL-21-14.
Z powodzeniem zakończyłam szkolenie certyfikacyjne prowadzone przez Tomasza Zawadzkiego, Country Managera MindSonar Poland, dzięki temu należę do elitarnego grona 250 konsultantów MindSonar w Polsce.

 

Test MindSonar® wykorzystuję w trakcie sesji z klientami indywidualnymi oraz do warsztatów zespołowych.
 

Certyfikat jest dostępny TUTAJ.

MindSonar.png

Czym jest
mindsonar?

Pzkładowy profil

MindSonar® to innowacyjne narzędzie, które pozwala na głębsze zrozumienie swoich preferencji i wartości oraz jak te wartości wpływają na nasze relacje z innymi i nasze podejście do życia.

Twórcą tego narzędzia jest holenderski psycholog, terapeuta i coach, Jaap Hollander. Hollander od 30 lat prowadzi Instituut vor Eclectische Psychologie, którego misją jest pomaganie ludziom w wykorzystywaniu i rozwijaniu wewnętrznych zasobów.

Ludzie używają różnych schematów i sposobów myślenia w różnych sytuacjach, dlatego MindSonar® preferuje nowoczesne podejście do pomiaru psychologicznego – badanie kontekstowe.

 

Test został zaprojektowany w taki sposób, aby pomiar psychologiczny pomógł zmieniać się i rozwijać bez zamknięcia w pudełku typu osobowości czy stylu myślenia.
 

W trakcie badania, przyglądamy się Twoim wartościom i wzorcom myślenia,

co pozwala na lepsze zrozumienie własnego profilu myślenia i percepcji, a to może mieć wpływ na różne aspekty życia, takie jak kariera, relacje i osobiste rozwijanie się.

Twój sposób myślenia wpływa na to jak się czujesz i jak funkcjonujesz, kształtuje Twoją ocenę sytuacji, co zauważasz a co pomijasz. W efekcie, to wszystko wpływa na rezultaty jakie osiągasz.

Obecnie Mindsonar jest stosowany na całym świecie przez trenerów, konsultantów i coachów biznesowych, sportowychm a także w psychoterapii i edukacji.

badanie
i
raport

Badanie MindSonar® polega na wypełnieniu specjalnie przygotowanego kwestionariusza przez osobę badaną. Wszystko dzieje się w zaciszu Twojego domu i trwa około 1 godziny. 

Ważne, aby na czas badania zadbać o skupienie i spokojną atmosferę (wycisz telefon, zadbaj o zajęcia dla domoników, które nie wymagają Twojej ingerencji). 

Po wypełnieniu kwestionariusza, dane są przetwarzane przez specjalne oprogramowanie, które generuje raport z wynikami badania MindSonar®.

 

Raport MindSonar® składa się z kilku elementów, które prezentują różne aspekty struktury motywacyjnej i sposobu myślenia osoby badanej:
 

 1. Profil MindSonar: Jest to główna część raportu, która prezentuje wyniki badania w postaci graficznej. Przedstawia na jednej osi różne motywacje (Teoria rozwoju Gravesa), takie jak potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba uznania, potrzeba kontroli, potrzeba wiedzy, potrzeba relacji i potrzeba harmonii.

 2. Na drugiej osi profilu MindSonar przedstawiony jest styl myślenia, czyli sposób, w jaki osoba badana przetwarza informacje, np. czy jest ona bardziej abstrakcyjna czy konkretna, globalna czy szczegółowa itp.

 3. Opis motywacji: Ten element raportu zawiera szczegółowy opis każdej z sześciu motywacji, które są uwzględnione w profilu MindSonar. Opis ten obejmuje definicję motywacji, jej znaczenie dla osoby badanej, charakterystykę zachowań związanych z tą motywacją, a także wskazówki dotyczące tego, jak wykorzystać tę motywację w pracy i życiu osobistym.

 4. Opis stylu myślenia/ metaprogramy : W tej części raportu prezentowany jest szczegółowy opis stylu myślenia osoby badanej. Opis ten obejmuje informacje na temat preferencji percepcyjnych (czy osoba badana preferuje przetwarzanie informacji wizualnych, słuchowych czy kinestetycznych), preferencji poznawczych (czy osoba badana preferuje myślenie abstrakcyjne czy konkretniejsze), stylu podejmowania decyzji (czy osoba badana bardziej skłonna jest do podejmowania decyzji intuicyjnie czy racjonalnie), a także stylu działania (czy osoba badana jest bardziej skłonna do działania planowego i zorganizowanego czy spontanicznego).

 5. Wskazówki rozwojowe: Ostatni element raportu zawiera wskazówki dotyczące rozwoju osobistego i zawodowego osoby badanej. Wskazówki te opierają się na wynikach badania MindSonar i mają na celu pomóc osobie badanej w lepszym wykorzystaniu swoich mocnych stron oraz rozwoju w obszarach, w których jeszcze ma trudności.

Ważne jest, aby pamiętać, że MindSonar jest jedynie narzędziem, a nie końcową diagnozą. Wyniki badania powinny być interpretowane przez wykwalifikowanego specjalistę, który uwzględni kontekst i indywidualne potrzeby osoby badanej.

Metaprogramy są to ukryte reguły, które nasz umysł stosuje, aby uporządkować informacje i wybrać te, które są najważniejsze.

MindSonar grupuje metaprogramy w kategorie, które opisują sposoby myślenia i zachowania, np.:

 1. Kategorie ogólne (ogólne preferencje w sposobie myślenia, np. kategoryczność, wnikliwość, elastyczność itp.)

 2. Kategorie procesowe (preferencje dotyczące sposobu przetwarzania informacji, np. percepcja globalna vs. szczegółowa, preferencje sensoryczne itp.)

 3. Kategorie wartości (preferencje dotyczące wartości i celów, np. orientacja na osiągnięcia, orientacja na związki itp.)

 4. Kategorie przekonań (preferencje dotyczące sposobu formułowania i utrzymywania przekonań, np. preferencje analityczne vs. intuicyjne, preferencje racjonalne vs. emocjonalne itp.

Przykłady konkretnych kategorii Mindsonar to np. "preferencje sensoryczne" (czyli preferencja przetwarzania informacji za pomocą jednego ze zmysłów), "orientacja na szczegóły" (czyli preferencja skupienia się na szczegółach zamiast na ogólnym obrazie) czy "orientacja na związki" (czyli preferencja nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi ludźmi).

Warto jednak zauważyć, że Mindsonar nie dzieli ludzi na sztywne kategorie, a jedynie służy do identyfikacji preferencji i tendencji w sposobie myślenia i zachowania, co pozwala lepiej zrozumieć siebie i innych oraz lepiej komunikować się i współpracować z innymi, a także w ulepszaniu własnego rozwoju osobistego i zawodowego.

 

MindSonar jest często wykorzystywany w biznesie, rekrutacji, konsultingu i coachingu, aby pomóc ludziom lepiej zrozumieć i wykorzystać swoje metaprogramy do osiągania swoich celów.

CZYM SĄ
Metaprogramy

Teoria rozwoju Gravesa

Teoria rozwoju Gravesa jest teorią dotyczącą rozwoju systemów wartości i myślenia, którą opracował amerykański socjolog i psycholog, Clare W. Graves.

 

Zgodnie z tą teorią, ludzie przechodzą przez różne etapy rozwoju w swoim życiu i w swoim myśleniu, co jest determinowane przez zmiany w ich systemach wartości.

Etapy rozwoju Gravesa składają się z ośmiu stylów myślenia, z których każdy reprezentuje unikalne wartości i perspektywy.

 

Etapy te obejmują:

 1. Myślenie Instynktowne: koncentracja na fizycznej przetrwaniu i bezpieczeństwie.

 2. Myślenie Magiczne: koncentracja na wierzeniach i tradycji.

 3. Myślenie Egocentryczne: koncentracja na własnej mocy i władzy.

 4. Myślenie Autorytarne: koncentracja na autorytetach i porządku.

 5. Myślenie Radykalne: koncentracja na dążeniu do zmian i rewolucji.

 6. Myślenie Integracyjne: koncentracja na zrozumieniu i zintegrowaniu różnych perspektyw.

 7. Myślenie Holistyczne: koncentracja na szerokiej perspektywie i holistycznym rozumieniu świata.

 8. Myślenie Globalne: koncentracja na kosmicznej i globalnej perspektywie.

 

Teoria Gravesa jest szeroko stosowana w dziedzinie rozwoju osobistego i biznesu, ponieważ pomaga ludziom zrozumieć ich własne styl myślenia i wartości oraz jak te styl i wartości wpływają na ich podejmowanie decyzji i funkcjonowanie w różnych sytuacjach.

Wykonanie testu pozwala on na lepsze zrozumienie własnego profilu myślenia i percepcji, co może mieć wpływ na różne aspekty życia, takie jak kariera, relacje i rozwój osobisty.

 1. Lepsze zrozumienie własnego sposobu myślenia: MindSonar pomaga użytkownikom lepiej zrozumieć swój własny styl myślenia i percepcji, co pozwala im na lepsze zrozumienie, dlaczego funkcjonują w określony sposób i jakie są ich mocne i słabe strony.

 2. Poprawa komunikacji i współpracy: MindSonar pozwala użytkownikom lepiej zrozumieć, jak inni funkcjonują i jakie są ich potrzeby, co może poprawić komunikację i współpracę z innymi ludźmi.

 3. Lepsze zrozumienie swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju: MindSonar pozwala użytkownikom lepiej zrozumieć swoje mocne strony i obszary, w których mogą rozwijać się dalej, co może być pomocne w karierze zawodowej i osobistym rozwijaniu się.

 4. Poprawa jakości decyzji: MindSonar pozwala użytkownikom lepiej zrozumieć swój własny styl myślenia i percepcji, co może poprawić jakość ich decyzji i umożliwić im podejmowanie bardziej świadomych i przemyślanych decyzji.

 5. Lepsze zrozumienie i akceptacja różnic: MindSonar pozwala użytkownikom lepiej zrozumieć, że różne style myślenia i percepcji są normalne i wartościowe, co może prowadzić do lepszej akceptacji i współpracy z innymi ludźmi.

co daje test mindsonar®?

mindsonar w rekrutacji

MindSonar może być używany w rekrutacji jako narzędzie do lepszego zrozumienia profili myślenia i percepcji kandydatów, co może pomóc w wyborze najlepiej dopasowanych kandydatów do danej pozycji.

W procesie rekrutacji MindSonar może być wykorzystywany do:

 1. Określenia profilu myślenia idealnego kandydata: MindSonar może pomóc określić, jakie profile myślenia są najlepiej dostosowane do danej pozycji, co umożliwia rekruterom lepsze zrozumienie, czego poszukują w kandydatach.

 2. Oceny kandydatów: MindSonar może być używany do oceny kandydatów pod kątem ich profilu myślenia i percepcji, co pozwala rekruterom na lepsze zrozumienie, jak kandydaci funkcjonują i jakie są ich mocne i słabe strony.

 3. Poprawy jakości decyzji rekrutacyjnych: MindSonar może być używany jako dodatkowe narzędzie do wspierania procesu rekrutacji, umożliwiając rekruterom lepsze zrozumienie i uwzględnienie różnych stylów myślenia i percepcji kandydatów w procesie podejmowania decyzji rekrutacyjnych.

 4. Poprawy komunikacji i współpracy: MindSonar może być używany jako narzędzie do lepszego zrozumienia, jak kandydaci funkcjonują i jakie są ich potrzeby, co umożliwia lepszą komunikację i współpracę z kandydatami w procesie rekrutacji.

bottom of page